Nákupní řád

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu na internetových stránkách www.vinotekavenuse.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se vedle těchto obchodních podmínek řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupujícím podnikatel, který vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti anebo zákonem č. 40//1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupujícím spotřebitel.

Provozovatelem internetového obchodu www.vinotekavenuse.cz je společnost BL VENUŠE, s. r. o., Dolní Věstonice 162, 691 29 Dolní Věstonice, IČ: 29305403, DIČ: CZ29305403

II. Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vinotekavenuse.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na výzvě k platbě.

III. Platební podmínky

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě www.vinotekavenuse.cz jsou konečné a platné ke dni podání objednávky, a to včetně DPH.

Prodávající je plátce DPH.

Při dodání zboží prostřednictvím přepravní služby, se kupující zavazuje zaplatit náklady na dopravu sjednané přepravní služby.

Kupní cenu je možné zaplatit 1) dobírkou, je-li zboží dodáváno přepravní službou, 2) v hotovosti při osobním odběru, 3) převodem na účet na základě vystavené výzvy k platbě po potvrzení objednávky prodávajícím.

IV. Dodání zboží

Zboží je možné dodat podle volby kupujícího některým z následujících způsobů:

1) prostřednictvím přepravní služby,

2) osobním odběrem na sjednaných provozovnách.

Prodávající vyrozumí kupujícího na jeho e-mailovou adresu o předání zboží přepravní službě, nebo o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru na adrese provozovny nebo sjednaného odběrního místa prodávajícího.

Pokud si kupující nepřevezme zboží, které je pro něj připraveno k osobnímu odběru do 30 dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o tom, že je pro něj připraveno k osobnímu odběru, považuje se kupní smlouva za zrušenou.

V. Reklamace

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem.

V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých lahví, prosakování vína obalem, apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a po jejím převzetí prodávajícím bude expedována nová zásilka.

Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Reklamace zboží prosím vyřizujte e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výměna nebo vrácení zboží reklamovaného v případě kvality, je možné pouze v případě vrácení v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 a opatřeno původní zátkou. Takto vrácená láhev bude posouzena a zákazník bude vyrozuměn o uznání či neuznání reklamace.

VI. Práva a povinnosti

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Kupující obdrží od prodávajícího daňový doklad či dodací list, a to buď připojený v zásilce nebo elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat objednávku před jejím předáním přepravci. (viz. Odstavec II. Objednávka)

Kupující má právo na vymazání údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Při přebírání zásilky od přepravní služby v případě platby dobírkou je důležité si vyžádat a uschovat doklad o zaplacení dobírkové částky (důležité pro případné vyřízení reklamace).

VII. Omezení

Omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující pravidla. Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj prostřednictvím přepravní služby, přepravcem prodávajícího nebo formou osobního odběru, zavazuje se kupující na požádání prokázat prodávajícímu či jím zmocněné osobě, že je osobou starší 18 let.

VIII. Zasílání obchodního sdělení

Kupující dává registrací v internetovém obchodě www.vinotekavenuse.cz souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení o vlastním zboží a službách na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat písemnou formou, kdy kupující sdělí provozovateli internetového obchodu, že si nepřeje zasílat obchodní sdělení.

Prodávající se zavazuje, že svým registrovaným uživatelům odešle maximálně 2 obchodní sdělení za měsíc.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v nabídce internetového obchodu www.vinotekavenuse.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.